کسراکسرا، تا این لحظه: 11 سال و 2 ماه و 8 روز سن داره

کسرا تک ستاره زندگی

خوشبخترینیم

خوشبخترینیم چون تو رو داریم که هیچکی نداره  تو رو داریم که مال مایی تو رو داریم که عاشقتیم تو رو داریم که کاملترینی تو رو داریم که بهترینی تو رو داریم که به یادتیم تو رو داریم که همیشه با مایی تو رو داریم که زیباترینی  می پرستمت عزیزترینم...... ...
6 بهمن 1390
1